Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (kønssammensætning i offentlige udvalg mv.)

19 November 2008
Kvinderådet har ved mange lejligheder påpeget, at kønssammensætningen i offentlige udvalg fortsat er skæv - på trods af ligestillingslovens bestemmelser om lige kønssammensætning. Et aktuelt eksempel er den regeringsnedsatte Forebyggelseskommission, hvor 7 af 10 medlemmer er mænd.

Vi er derfor helt enige i lovforslagets intention, nemlig at skabe en mere effektiv regulering af kønssammensætningen i offentlige udvalg mv.

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at der mangler statistik på området, hvilket ikke alene kan forklares med, at dele af lovgivningen på området er ny. Forslaget om at forenkle indberetningsproceduren kan forhåbentlig bidrage til, at der kommer et bedre grundlag for at lave statistik på området. Det ser vi frem til.

Lovforslaget lægger vægt på det ansvar, som de indstillende organisationer har i forhold til at sikre at der indstilles lige mange kvinder og mænd til diverse udvalg. Kvinderådet finder det vigtigt, at lovforslaget suppleres med en præcisering af de udpegende myndigheders forpligtelse til at skabe åbenhed om begrundelserne for at give henholdsvis afslå ønske om dispensation fra reglerne.

Endvidere vil vi foreslå, at udpegende myndigheder forpligtes til at rapportere om, hvordan de forskellige indstillende organisationer lever op til lovens krav om indstilling af lige mange kvinder og mænd.

Venlig hilsen
Randi Iversen
forkvinde, Kvinderådet


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold